Tìm kiếm

Chương trình Đào Tạo CDMP 

Certified Digital Marketing Professional

CDMP là chương trình đào tạo danh tiếng về “Digital Marketing”
dựa trên chuẩn mực toàn cầu của Digital Marketing Institute (DMI).
Chương trình sẽ giúp “Marketer” trở thành “Professional Digital Marketer”,
đồng thời góp phần phát triển một thế hệ Marketer mới cho kỷ nguyên số.

Hành trình từ "Marketer" trở thành "Professional Digital Marketer"
Transforming Marketers into Professional Digital Marketers

Chương trình được bảo chứng bởi Global Industry Advisory Council, bao gồm các tổ chức:

go top